Unverified Commit c30ac0c8 authored by Nextcloud bot's avatar Nextcloud bot
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f2378ab5
......@@ -2,28 +2,68 @@ OC.L10N.register(
"forms",
{
"Forms" : "Űrlapok",
"{user} has shared the form {formTitle} with you" : "{user} megosztotta Önnel a(z) {formTitle} űrlapot",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} megosztotta a(z) {group} csoporttal a(z) {formTitle} űrlapot.",
"{user} answered your form {formTitle}" : "{user} kitöltötte a(z) {formTitle} űrlapot.",
"Anonymous user" : "Névtelen felhasználó",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "Egy ürlap <strong>megosztva</strong> Önnel",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : "Valaki <strong>kitöltött</strong> egy űrlapot",
"Copy" : "Másolás",
"Anonymous response" : "Névtelen válasz",
"Shared by %s" : "%s által megosztva",
"User display name" : "Felhasználó megjelenítendő neve",
"Timestamp" : "Időbélyeg",
"responses" : "válaszok",
"📝 Simple surveys and questionnaires, self-hosted" : "📝 Egyszerű felmérések és kérdőívek, önállóan ",
"**Simple surveys and questionnaires, self-hosted!**\n\n- **📝 Simple design:** No mass of options, only the essentials. Works well on mobile of course.\n- **📊 View & export results:** Results are visualized and can also be exported as CSV in the same format used by Google Forms.\n- **🔒 Data under your control!** Unlike in Google Forms, Typeform, Doodle and others, the survey info and responses are kept private on your instance.\n- **🙋 Get involved!** We have lots of stuff planned like more question types, collaboration on forms, [and much more](https://github.com/nextcloud/forms/milestones)!" : "**Egyszerű felmérések és kérdőívek, önállóan**\n- ** 📝 Egyszerű kialakítás: ** Nincs sok beállítási lehetőség, csak a lényeg. És természetesen jól működik a mobilon is.\n- ** 📊 Eredmények megtekintése és exportálása: ** Az eredmények áttekinthetőek, és CSV formátumban is exportálhatók a Google Forms által használt formátumban.\n- ** 🔒 Az Ön ellenőrzése alatt álló adatok! ** A Google Forms, a Typeform, a Doodle és másokkal ellentétben a felmérés információi és válaszai az Ön példányában tárolódnak.\n- ** 🙋 Vegyen részt! ** Sok dolgot tervezünk, például több kérdéstípust, együttműködést az űrlapokon, [és még sok minden mást] (https://github.com/nextcloud/forms/milestones)! ",
"New form" : "Új űrlap",
"Your Forms" : "Űrlapjai",
"Shared with you" : "Megosztva Önnel",
"Loading forms …" : "Űrlapok betöltése",
"No forms created yet" : "Még nincsenek űrlapok",
"Create a form" : "Űrlap létrehozása",
"Select a form or create a new one" : "Válasszon űrlapot, vagy hozzon létre újat",
"Create new form" : "Új űrlap készítése",
"An error occurred while loading the forms list" : "Hiba történt az űrlapok listájának betöltésekor.",
"Unable to create a new form" : "Az űrlap létrehozása sikertelen",
"Unable to copy form" : "Az űrlap másolása sikertelen",
"Results" : "Eredmények",
"Copy form" : "Űrlap másolása",
"Delete form" : "Űrlap törlése",
"Form link copied" : "Az űrlap hivatkozása másolva",
"Cannot copy, please copy the link manually" : "A másolás sikertelen, kérjük kézzel másolja át.",
"Share link" : "Hivatkozás megosztása",
"Are you sure you want to delete {title}?" : "Biztos törölni szeretné a(z) {title} űrlapot?",
"Error while deleting {title}" : "Hiba a(z) {title} törlésekor",
"An answer for the {index} option" : "Nincs válasz a(z) {index} lehetőségre",
"Answer number {index}" : "Válasz a(z) {index}. kérdésre",
"Delete answer" : "Válasz törlése",
"Error while saving the answer" : "Hiba történt a válasz mentésekor",
"Question number {index}" : "{index}. kérdés",
"Drag to reorder the questions" : "Rendezze a kérdéseket fogd és vidd módszerrel",
"Title of question number {index}" : "{index}. kérdés címe",
"Required" : "Szükséges",
"Delete question" : "Kérdés törlése",
"This question needs a title!" : "Ennek a kérdésnek cím kell!",
"Add a new answer" : "Válasz hozzáadása",
"There was an issue deleting this option" : "Hiba lépett fel a lehetőség törlésekor",
"A long answer for the question “{text}”" : "Hosszú válasz a “{text}” kérdésre",
"A short answer for the question “{text}”" : "Rövid válasz a “{text}” kérdésre",
"Delete this response" : "Válasz törlése",
"No response" : "Nincs válasz",
"User or group name …" : "Felhasználó vagy csoport neve ...",
"No recommendations. Start typing." : "Nincs javaslat. Kezdj gépelni.",
"Searching …" : "Keresés ...",
"Searching …" : "Keresés …",
"No elements found." : "Nem található elem.",
"Group" : "Csoport",
"Loading {title} …" : "{title} betöltése…",
"Toggle settings" : "Beállítások átváltása",
"Form title" : "Űrlap címe",
"Description" : "Leírás",
"Add a question" : "Kérdés hozzáadása",
"Responses are anonymous." : "A válasszok névtelenek",
"Responses are connected to your Nextcloud account." : "A válaszok a Nextcloud fiókjához kapcsolódnak.",
"An asterisk (*) indicates mandatory questions." : "A csillag (*) kötelező mezőt jelöl.",
"There was an error while adding the new question" : "Hiba történt a kérdés hozzáadása közben",
"There was an error while removing the question" : "Hiba történt a kérdés eltávolítása közben",
"Error while saving form" : "Hiba az űrlap mentésekor",
......@@ -33,29 +73,62 @@ OC.L10N.register(
"Summary" : "Összefoglalás",
"Responses" : "Válaszok",
"Options" : "Beállítások",
"Save CSV to Files" : "CVS mentése a Fájlokba",
"Download CSV" : "CSV letöltése",
"Delete all responses" : "Összes válasz törlése",
"No responses yet" : "Még nem érkezett válasz",
"Results of submitted forms will show up here" : "A kitöltött űrlapok eredménye itt fog megjelenni.",
"There was an error while loading the results" : "Hiba történt a válaszok betöltése közben",
"Export successful to {file}" : "A {file}mentése sikeres",
"There was an error, while exporting to Files" : "Hiba történt a mellékletek fájlokba mentése közben.",
"There was an error while removing this response" : "Hiba történt a válasz eltávolítása közben",
"Are you sure you want to delete all responses of {title}?" : "Biztos törölni szeretné a(z) {title} űrlaphoz tartozó összes?",
"There was an error while removing responses" : "Hiba történt a válaszok eltávolítása közben",
"Share form" : "Űrlap megosztása",
"Share via link" : "Megosztás hivatkozással",
"Show to all users of this instance" : "Ezen példány összes felhasználójának megjelenítése",
"Choose users to share with" : "Válassz felhasználókat a megosztáshoz",
"Settings" : "Beállítások",
"Anonymous responses" : "Névtelen válaszok",
"Allow multiple responses per person" : "Egy személytől több válasz engedélyezése",
"Set expiration date" : "Lejárati idő beállítása",
"Expiration date" : "Lejárati idő",
"Select expiration date" : "Válassz lejárati időt",
"Expired on {date}" : "Lejárati dátum:",
"Expires on {date}" : "Lejárat:",
"Submitting form …" : "Űrlap beküldése …",
"Thank you for completing the form!" : "Köszönöm, hogy kitöltötte az űrlapot!",
"Submit" : "Beküldés",
"Submit form" : "Űrlap beküldése",
"There was an error submitting the form" : "Hiba az űrlap beküldésekor",
"Error while saving question" : "Hiba történt a kérdés mentésekor",
"Checkboxes" : "Jelölőnégyzetek",
"Checkbox question title" : "Jelölőnégyzet kérdés címe",
"This question needs a title and at least one answer!" : "Ehhez a kérdéshez cím és legalább egy válasz szükséges! ",
"Multiple choice" : "Több váálasztás",
"Multiple choice question title" : "Több választásos kérdés címe",
"Dropdown" : "Legördülő lista",
"Dropdown question title" : "Legördülő kérdés címe",
"People can pick one option" : "Egy válasz választható",
"Pick an option" : "Válasszon egy lehetőséget",
"Short answer" : "Rövid válasz",
"Short answer question title" : "Rövid válasz címe",
"People can enter a short answer" : "Rövid válasz írható be",
"Enter a short answer" : "Írjon be egy rövid választ",
"Long text" : "Hosszú szöveg",
"Long text question title" : "Hosszú szöveges kérdés címe",
"People can enter a long text" : "Hosszú válasz írható be",
"Enter a long text" : "Írjon be hosszú szöveget",
"Date" : "Dátum",
"Date question title" : "Dátum kérdés címe",
"People can pick a date" : "Választható dátum",
"Pick a date" : "Válasszon dátumot",
"Datetime" : "Dátum és idő",
"Datetime question title" : "Dátum és idő kérdés címe",
"People can pick a date and time" : "Dátum és idő választható",
"Pick a date and time" : "Válasszon dátumot és időt",
"Form expired" : "Az űrlap lejárt",
"This form has expired and is no longer taking answers" : "Ez az űrlap lejárt és többé nem lehet kitölteni.",
"This form has expired and is no longer taking answers" : "Ez az űrlap lejárt és többé nem lehet kitölteni",
"Form not found" : "Az űrlap nem található",
"This form does not exist" : "Ez a form nem létezik"
},
......
{ "translations": {
"Forms" : "Űrlapok",
"{user} has shared the form {formTitle} with you" : "{user} megosztotta Önnel a(z) {formTitle} űrlapot",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} megosztotta a(z) {group} csoporttal a(z) {formTitle} űrlapot.",
"{user} answered your form {formTitle}" : "{user} kitöltötte a(z) {formTitle} űrlapot.",
"Anonymous user" : "Névtelen felhasználó",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "Egy ürlap <strong>megosztva</strong> Önnel",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : "Valaki <strong>kitöltött</strong> egy űrlapot",
"Copy" : "Másolás",
"Anonymous response" : "Névtelen válasz",
"Shared by %s" : "%s által megosztva",
"User display name" : "Felhasználó megjelenítendő neve",
"Timestamp" : "Időbélyeg",
"responses" : "válaszok",
"📝 Simple surveys and questionnaires, self-hosted" : "📝 Egyszerű felmérések és kérdőívek, önállóan ",
"**Simple surveys and questionnaires, self-hosted!**\n\n- **📝 Simple design:** No mass of options, only the essentials. Works well on mobile of course.\n- **📊 View & export results:** Results are visualized and can also be exported as CSV in the same format used by Google Forms.\n- **🔒 Data under your control!** Unlike in Google Forms, Typeform, Doodle and others, the survey info and responses are kept private on your instance.\n- **🙋 Get involved!** We have lots of stuff planned like more question types, collaboration on forms, [and much more](https://github.com/nextcloud/forms/milestones)!" : "**Egyszerű felmérések és kérdőívek, önállóan**\n- ** 📝 Egyszerű kialakítás: ** Nincs sok beállítási lehetőség, csak a lényeg. És természetesen jól működik a mobilon is.\n- ** 📊 Eredmények megtekintése és exportálása: ** Az eredmények áttekinthetőek, és CSV formátumban is exportálhatók a Google Forms által használt formátumban.\n- ** 🔒 Az Ön ellenőrzése alatt álló adatok! ** A Google Forms, a Typeform, a Doodle és másokkal ellentétben a felmérés információi és válaszai az Ön példányában tárolódnak.\n- ** 🙋 Vegyen részt! ** Sok dolgot tervezünk, például több kérdéstípust, együttműködést az űrlapokon, [és még sok minden mást] (https://github.com/nextcloud/forms/milestones)! ",
"New form" : "Új űrlap",
"Your Forms" : "Űrlapjai",
"Shared with you" : "Megosztva Önnel",
"Loading forms …" : "Űrlapok betöltése",
"No forms created yet" : "Még nincsenek űrlapok",
"Create a form" : "Űrlap létrehozása",
"Select a form or create a new one" : "Válasszon űrlapot, vagy hozzon létre újat",
"Create new form" : "Új űrlap készítése",
"An error occurred while loading the forms list" : "Hiba történt az űrlapok listájának betöltésekor.",
"Unable to create a new form" : "Az űrlap létrehozása sikertelen",
"Unable to copy form" : "Az űrlap másolása sikertelen",
"Results" : "Eredmények",
"Copy form" : "Űrlap másolása",
"Delete form" : "Űrlap törlése",
"Form link copied" : "Az űrlap hivatkozása másolva",
"Cannot copy, please copy the link manually" : "A másolás sikertelen, kérjük kézzel másolja át.",
"Share link" : "Hivatkozás megosztása",
"Are you sure you want to delete {title}?" : "Biztos törölni szeretné a(z) {title} űrlapot?",
"Error while deleting {title}" : "Hiba a(z) {title} törlésekor",
"An answer for the {index} option" : "Nincs válasz a(z) {index} lehetőségre",
"Answer number {index}" : "Válasz a(z) {index}. kérdésre",
"Delete answer" : "Válasz törlése",
"Error while saving the answer" : "Hiba történt a válasz mentésekor",
"Question number {index}" : "{index}. kérdés",
"Drag to reorder the questions" : "Rendezze a kérdéseket fogd és vidd módszerrel",
"Title of question number {index}" : "{index}. kérdés címe",
"Required" : "Szükséges",
"Delete question" : "Kérdés törlése",
"This question needs a title!" : "Ennek a kérdésnek cím kell!",
"Add a new answer" : "Válasz hozzáadása",
"There was an issue deleting this option" : "Hiba lépett fel a lehetőség törlésekor",
"A long answer for the question “{text}”" : "Hosszú válasz a “{text}” kérdésre",
"A short answer for the question “{text}”" : "Rövid válasz a “{text}” kérdésre",
"Delete this response" : "Válasz törlése",
"No response" : "Nincs válasz",
"User or group name …" : "Felhasználó vagy csoport neve ...",
"No recommendations. Start typing." : "Nincs javaslat. Kezdj gépelni.",
"Searching …" : "Keresés ...",
"Searching …" : "Keresés …",
"No elements found." : "Nem található elem.",
"Group" : "Csoport",
"Loading {title} …" : "{title} betöltése…",
"Toggle settings" : "Beállítások átváltása",
"Form title" : "Űrlap címe",
"Description" : "Leírás",
"Add a question" : "Kérdés hozzáadása",
"Responses are anonymous." : "A válasszok névtelenek",
"Responses are connected to your Nextcloud account." : "A válaszok a Nextcloud fiókjához kapcsolódnak.",
"An asterisk (*) indicates mandatory questions." : "A csillag (*) kötelező mezőt jelöl.",
"There was an error while adding the new question" : "Hiba történt a kérdés hozzáadása közben",
"There was an error while removing the question" : "Hiba történt a kérdés eltávolítása közben",
"Error while saving form" : "Hiba az űrlap mentésekor",
......@@ -31,29 +71,62 @@
"Summary" : "Összefoglalás",
"Responses" : "Válaszok",
"Options" : "Beállítások",
"Save CSV to Files" : "CVS mentése a Fájlokba",
"Download CSV" : "CSV letöltése",
"Delete all responses" : "Összes válasz törlése",
"No responses yet" : "Még nem érkezett válasz",
"Results of submitted forms will show up here" : "A kitöltött űrlapok eredménye itt fog megjelenni.",
"There was an error while loading the results" : "Hiba történt a válaszok betöltése közben",
"Export successful to {file}" : "A {file}mentése sikeres",
"There was an error, while exporting to Files" : "Hiba történt a mellékletek fájlokba mentése közben.",
"There was an error while removing this response" : "Hiba történt a válasz eltávolítása közben",
"Are you sure you want to delete all responses of {title}?" : "Biztos törölni szeretné a(z) {title} űrlaphoz tartozó összes?",
"There was an error while removing responses" : "Hiba történt a válaszok eltávolítása közben",
"Share form" : "Űrlap megosztása",
"Share via link" : "Megosztás hivatkozással",
"Show to all users of this instance" : "Ezen példány összes felhasználójának megjelenítése",
"Choose users to share with" : "Válassz felhasználókat a megosztáshoz",
"Settings" : "Beállítások",
"Anonymous responses" : "Névtelen válaszok",
"Allow multiple responses per person" : "Egy személytől több válasz engedélyezése",
"Set expiration date" : "Lejárati idő beállítása",
"Expiration date" : "Lejárati idő",
"Select expiration date" : "Válassz lejárati időt",
"Expired on {date}" : "Lejárati dátum:",
"Expires on {date}" : "Lejárat:",
"Submitting form …" : "Űrlap beküldése …",
"Thank you for completing the form!" : "Köszönöm, hogy kitöltötte az űrlapot!",
"Submit" : "Beküldés",
"Submit form" : "Űrlap beküldése",
"There was an error submitting the form" : "Hiba az űrlap beküldésekor",
"Error while saving question" : "Hiba történt a kérdés mentésekor",
"Checkboxes" : "Jelölőnégyzetek",
"Checkbox question title" : "Jelölőnégyzet kérdés címe",
"This question needs a title and at least one answer!" : "Ehhez a kérdéshez cím és legalább egy válasz szükséges! ",
"Multiple choice" : "Több váálasztás",
"Multiple choice question title" : "Több választásos kérdés címe",
"Dropdown" : "Legördülő lista",
"Dropdown question title" : "Legördülő kérdés címe",
"People can pick one option" : "Egy válasz választható",
"Pick an option" : "Válasszon egy lehetőséget",
"Short answer" : "Rövid válasz",
"Short answer question title" : "Rövid válasz címe",
"People can enter a short answer" : "Rövid válasz írható be",
"Enter a short answer" : "Írjon be egy rövid választ",
"Long text" : "Hosszú szöveg",
"Long text question title" : "Hosszú szöveges kérdés címe",
"People can enter a long text" : "Hosszú válasz írható be",
"Enter a long text" : "Írjon be hosszú szöveget",
"Date" : "Dátum",
"Date question title" : "Dátum kérdés címe",
"People can pick a date" : "Választható dátum",
"Pick a date" : "Válasszon dátumot",
"Datetime" : "Dátum és idő",
"Datetime question title" : "Dátum és idő kérdés címe",
"People can pick a date and time" : "Dátum és idő választható",
"Pick a date and time" : "Válasszon dátumot és időt",
"Form expired" : "Az űrlap lejárt",
"This form has expired and is no longer taking answers" : "Ez az űrlap lejárt és többé nem lehet kitölteni.",
"This form has expired and is no longer taking answers" : "Ez az űrlap lejárt és többé nem lehet kitölteni",
"Form not found" : "Az űrlap nem található",
"This form does not exist" : "Ez a form nem létezik"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -2,12 +2,23 @@ OC.L10N.register(
"forms",
{
"Forms" : "Formulários",
"{user} has shared the form {formTitle} with you" : "{user} partilhou o formulário {formTitle} consigo",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} partilhou o formulário {formTitle} com o grupo {group}",
"{user} answered your form {formTitle}" : "{user} partilhou o formulário {formTitle}",
"Anonymous user" : "Utilizador anónimo",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "Um formulário foi <strong>partilhado</strong> consigo",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : " Alguém <strong>respondeu</strong>a um formulário ",
"Copy" : "copiar",
"Anonymous response" : "Resposta anónima",
"Shared by %s" : "Partilhado por",
"User display name" : "Nome de apresentação do utilizador",
"Timestamp" : "Indicador de dia e hora",
"responses" : "Respostas",
"📝 Simple surveys and questionnaires, self-hosted" : "Formulários e questionários simples, feitos à medida",
"**Simple surveys and questionnaires, self-hosted!**\n\n- **📝 Simple design:** No mass of options, only the essentials. Works well on mobile of course.\n- **📊 View & export results:** Results are visualized and can also be exported as CSV in the same format used by Google Forms.\n- **🔒 Data under your control!** Unlike in Google Forms, Typeform, Doodle and others, the survey info and responses are kept private on your instance.\n- **🙋 Get involved!** We have lots of stuff planned like more question types, collaboration on forms, [and much more](https://github.com/nextcloud/forms/milestones)!" : "**Pesquisas e questionários simples, personalizados!**\n\n- **📝 Concepção simples.** Sem muitas opções, sómente o que é essencial. Funciona bem, claramente, nos telemóveis.\n- **📊 Vista & exportação de resultados:** Os resultados são visualizados e podem ser exportados no formato CSV que é usado nos Formulários do Google.\n- **🔒 Dados sob seu controlo!\"** Ao contrário dos Formulários do Google, Typeform, Doodle e outros, a informação da pesquisa e respostas são mantidas em privado na sua utilização.\n- **🙋 Envolva-se!** Temos muito material planeado, tal como tipos de perguntas, colaboração nos formulários, [e muito mais](https://github.com/nextcloud/forms/milestones)!",
"New form" : "Novo formulário",
"Your Forms" : "Os seus formulários",
"Shared with you" : "Partilhado consigo",
"Loading forms …" : "Carregando formulários",
"No forms created yet" : "Nenhum formulário ainda criado",
"Create a form" : "Crie um formulário",
......@@ -15,9 +26,13 @@ OC.L10N.register(
"Create new form" : "Crie novo formulário",
"An error occurred while loading the forms list" : "Um erro ocorreu ao importar a lista de formulários",
"Unable to create a new form" : "Não foi possível criar um novo formulário",
"Unable to copy form" : "Não foi possível copiar o formulário",
"Results" : "Resultados",
"Copy form" : "Copiar formulário",
"Delete form" : "Apague formulário",
"Form link copied" : "Ligação do formulário copiada",
"Cannot copy, please copy the link manually" : "Não foi possível copiar, copie a ligação manualmente",
"Share link" : "Partilhar ligação",
"Are you sure you want to delete {title}?" : "Tem a certeza de querer apagar {title}?",
"Error while deleting {title}" : "Erro ao apagar {title}",
"An answer for the {index} option" : "Uma resposta para a opção {index}",
......@@ -58,10 +73,14 @@ OC.L10N.register(
"Summary" : "Resumo",
"Responses" : "Respostas",
"Options" : "Opções",
"Save CSV to Files" : "Guarde CSV aos Ficheiros",
"Download CSV" : "Descarregue em CSV",
"Delete all responses" : "Apagar todas as respostas",
"No responses yet" : "Sem respostas ainda",
"Results of submitted forms will show up here" : "Resultados dos formulários entregues aparecem aqui",
"There was an error while loading the results" : "Ocorreu um erro ao carregar os resultados",
"Export successful to {file}" : "Exportação realizada para {file}",
"There was an error, while exporting to Files" : "Ocorreu um erro ao exportar para Ficheiros",
"There was an error while removing this response" : "Ocorreu um erro ao remover esta resposta",
"Are you sure you want to delete all responses of {title}?" : "Tem a certeza de querer remover todas as respostas de {title}?",
"There was an error while removing responses" : "Ocorreu um erro ao remover as respostas",
......
{ "translations": {
"Forms" : "Formulários",
"{user} has shared the form {formTitle} with you" : "{user} partilhou o formulário {formTitle} consigo",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} partilhou o formulário {formTitle} com o grupo {group}",
"{user} answered your form {formTitle}" : "{user} partilhou o formulário {formTitle}",
"Anonymous user" : "Utilizador anónimo",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "Um formulário foi <strong>partilhado</strong> consigo",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : " Alguém <strong>respondeu</strong>a um formulário ",
"Copy" : "copiar",
"Anonymous response" : "Resposta anónima",
"Shared by %s" : "Partilhado por",
"User display name" : "Nome de apresentação do utilizador",
"Timestamp" : "Indicador de dia e hora",
"responses" : "Respostas",
"📝 Simple surveys and questionnaires, self-hosted" : "Formulários e questionários simples, feitos à medida",
"**Simple surveys and questionnaires, self-hosted!**\n\n- **📝 Simple design:** No mass of options, only the essentials. Works well on mobile of course.\n- **📊 View & export results:** Results are visualized and can also be exported as CSV in the same format used by Google Forms.\n- **🔒 Data under your control!** Unlike in Google Forms, Typeform, Doodle and others, the survey info and responses are kept private on your instance.\n- **🙋 Get involved!** We have lots of stuff planned like more question types, collaboration on forms, [and much more](https://github.com/nextcloud/forms/milestones)!" : "**Pesquisas e questionários simples, personalizados!**\n\n- **📝 Concepção simples.** Sem muitas opções, sómente o que é essencial. Funciona bem, claramente, nos telemóveis.\n- **📊 Vista & exportação de resultados:** Os resultados são visualizados e podem ser exportados no formato CSV que é usado nos Formulários do Google.\n- **🔒 Dados sob seu controlo!\"** Ao contrário dos Formulários do Google, Typeform, Doodle e outros, a informação da pesquisa e respostas são mantidas em privado na sua utilização.\n- **🙋 Envolva-se!** Temos muito material planeado, tal como tipos de perguntas, colaboração nos formulários, [e muito mais](https://github.com/nextcloud/forms/milestones)!",
"New form" : "Novo formulário",
"Your Forms" : "Os seus formulários",
"Shared with you" : "Partilhado consigo",
"Loading forms …" : "Carregando formulários",
"No forms created yet" : "Nenhum formulário ainda criado",
"Create a form" : "Crie um formulário",
......@@ -13,9 +24,13 @@
"Create new form" : "Crie novo formulário",
"An error occurred while loading the forms list" : "Um erro ocorreu ao importar a lista de formulários",
"Unable to create a new form" : "Não foi possível criar um novo formulário",
"Unable to copy form" : "Não foi possível copiar o formulário",
"Results" : "Resultados",
"Copy form" : "Copiar formulário",
"Delete form" : "Apague formulário",
"Form link copied" : "Ligação do formulário copiada",
"Cannot copy, please copy the link manually" : "Não foi possível copiar, copie a ligação manualmente",
"Share link" : "Partilhar ligação",
"Are you sure you want to delete {title}?" : "Tem a certeza de querer apagar {title}?",
"Error while deleting {title}" : "Erro ao apagar {title}",
"An answer for the {index} option" : "Uma resposta para a opção {index}",
......@@ -56,10 +71,14 @@
"Summary" : "Resumo",
"Responses" : "Respostas",
"Options" : "Opções",
"Save CSV to Files" : "Guarde CSV aos Ficheiros",
"Download CSV" : "Descarregue em CSV",
"Delete all responses" : "Apagar todas as respostas",
"No responses yet" : "Sem respostas ainda",
"Results of submitted forms will show up here" : "Resultados dos formulários entregues aparecem aqui",
"There was an error while loading the results" : "Ocorreu um erro ao carregar os resultados",
"Export successful to {file}" : "Exportação realizada para {file}",
"There was an error, while exporting to Files" : "Ocorreu um erro ao exportar para Ficheiros",
"There was an error while removing this response" : "Ocorreu um erro ao remover esta resposta",
"Are you sure you want to delete all responses of {title}?" : "Tem a certeza de querer remover todas as respostas de {title}?",
"There was an error while removing responses" : "Ocorreu um erro ao remover as respostas",
......
......@@ -3,53 +3,53 @@ OC.L10N.register(
{
"Forms" : "表单",
"{user} has shared the form {formTitle} with you" : "{user} 和你分享了表单 {formTitle}",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} 和组 {group} 分享了表单 {formTitle}",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} 和组 {group} 分享了表单 {formTitle}",
"{user} answered your form {formTitle}" : "{user} 答复了你的表单 {formTitle}",
"Anonymous user" : "匿名用户",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "已经和你 <strong>分享</strong>一张表单",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : "某人 <strong>复了</strong> 一张表单",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "您收到一张表单 <strong>分享</strong>",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : "某人 <strong>复了</strong> 一张表单",
"Copy" : "复制",
"Anonymous response" : "匿名回应",
"Shared by %s" : "分享者 %s",
"Shared by %s" : "由 %s 分享",
"User display name" : "用户展示名",
"Timestamp" : "时间戳",
"responses" : "回应",
"📝 Simple surveys and questionnaires, self-hosted" : "📝 简单的自托管调查问卷",
"New form" : "新表格",
"Your Forms" : "你的表单",
"Shared with you" : "与你分享",
"Loading forms …" : "正在加载表",
"No forms created yet" : "尚未创建表",
"Create a form" : "创建表",
"Select a form or create a new one" : "选择一个表格或新建表",
"Shared with you" : "已共享给您",
"Loading forms …" : "正在加载表",
"No forms created yet" : "尚未创建表",
"Create a form" : "创建表",
"Select a form or create a new one" : "选择或新建表",
"Create new form" : "创建新表单",
"An error occurred while loading the forms list" : "在加载表时发生错误",
"Unable to create a new form" : "无法新建表",
"Unable to copy form" : "无法复制表",
"An error occurred while loading the forms list" : "在加载表时发生错误",
"Unable to create a new form" : "无法新建表",
"Unable to copy form" : "无法复制表",
"Results" : "结果",
"Copy form" : "复制表",
"Copy form" : "复制表",
"Delete form" : "删除表单",
"Form link copied" : "已复制表格连",
"Form link copied" : "已复制表单链",
"Cannot copy, please copy the link manually" : "无法复制,请手动复制链接",
"Share link" : "共享链接",
"Are you sure you want to delete {title}?" : "你确定要删除 {title} 吗?",
"Error while deleting {title}" : "删除 {title} 时出错",
"An answer for the {index} option" : " {index} 选项的一个答",
"Answer number {index}" : "第 {index} 个",
"Delete answer" : "删除答",
"Error while saving the answer" : "保存答时出错",
"An answer for the {index} option" : " {index} 选项的一个答",
"Answer number {index}" : "第 {index} 个答",
"Delete answer" : "删除答",
"Error while saving the answer" : "保存答时出错",
"Question number {index}" : "第 {index} 个问题",
"Drag to reorder the questions" : "拖动以重新排列问题",
"Title of question number {index}" : "第 {index} 个问题的标题",
"Required" : "必填",
"Delete question" : "删除问题",
"This question needs a title!" : "你需要为此问题设置一个标题!",
"Add a new answer" : "添加新的答",
"There was an issue deleting this option" : "删除此选项时有一个问题",
"A long answer for the question “{text}”" : "问题 “{text}” 的长篇",
"A short answer for the question “{text}”" : "问题 “{text}” 的简短",
"Delete this response" : "删除此回",
"No response" : "没有回",
"Add a new answer" : "添加新的答",
"There was an issue deleting this option" : "删除此选项时出错",
"A long answer for the question “{text}”" : "问题 “{text}” 的长篇答",
"A short answer for the question “{text}”" : "问题 “{text}” 的简短答",
"Delete this response" : "删除此回",
"No response" : "没有回",
"User or group name …" : "用户或群组名 ......",
"No recommendations. Start typing." : "没有推荐。开始输入。",
"Searching …" : "正在搜索 ...",
......@@ -60,60 +60,60 @@ OC.L10N.register(
"Form title" : "表单标题",
"Description" : "描述",
"Add a question" : "添加一个新问题",
"Responses are anonymous." : "回应是匿名",
"Responses are connected to your Nextcloud account." : "回应已连接到您的Nextcloud账号",
"Responses are anonymous." : "所有回应均为匿名",
"Responses are connected to your Nextcloud account." : "回应已关联到您的Nextcloud账号",
"An asterisk (*) indicates mandatory questions." : "“*”表示必填项。",
"There was an error while adding the new question" : "添加新问题时有一个错误",
"There was an error while removing the question" : "删除新问题时有一个错误",
"Error while saving form" : "保存表单时出错",
"Loading responses …" : "加载回应 ......",
"Back to questions" : "返回问题",
"Loading responses …" : "正在加载回应 ......",
"Back to questions" : "返回问题列表",
"{amount} responses" : "{amount} 个回应",
"Summary" : "概况",
"Responses" : "回应",
"Responses" : "全部回应",
"Options" : "选项",
"Save CSV to Files" : "将 CSV 保存到文件",
"Download CSV" : "下载 CSV",
"Delete all responses" : "删除全部回应",
"No responses yet" : "暂时没有回应",
"Results of submitted forms will show up here" : "提交表的结果会显示在此处",
"There was an error while loading the results" : "加载结果时有一个错误",
"Results of submitted forms will show up here" : "提交表的结果会显示在此处",
"There was an error while loading the results" : "加载结果时出错",
"Export successful to {file}" : "成功导出到 {file}",
"There was an error, while exporting to Files" : "导出到文件时有一个错误",
"There was an error while removing this response" : "删除这个回应时有一个错误",
"There was an error, while exporting to Files" : "导出到文件时出错",
"There was an error while removing this response" : "删除回应时出错",
"Are you sure you want to delete all responses of {title}?" : "你确定要删除 {title} 的所有回应吗?",
"There was an error while removing responses" : "删除多个回应时有一个错误",
"Share form" : "分享表",
"There was an error while removing responses" : "删除多个回应时出错",
"Share form" : "分享表",
"Share via link" : "通过链接分享",
"Show to all users of this instance" : "展示给实例的所有用户",
"Show to all users of this instance" : "展示给实例的所有用户",
"Choose users to share with" : "选择要分享的用户",
"Settings" : "设置",
"Anonymous responses" : "匿名回应",
"Allow multiple responses per person" : "允许人多回应",
"Allow multiple responses per person" : "允许人多回应",
"Set expiration date" : "设置过期日期",
"Expiration date" : "过期日期",
"Select expiration date" : "选择到期日",
"Expired on {date}" : "已于 {date} 到期",
"Expires on {date}" : " {date} 到期",
"Submitting form …" : "提交表格 ......",
"Submitting form …" : "正在提交表格 ......",
"Thank you for completing the form!" : "感谢您填写此表单!",
"Submit" : "提交",
"Submit form" : "提交表",
"There was an error submitting the form" : "提交表格时有一个错误",
"Submit form" : "提交表",
"There was an error submitting the form" : "提交表单时出错",
"Error while saving question" : "保存此问题时出错",
"Checkboxes" : "复选框",
"Checkbox question title" : "单选题的标题",
"This question needs a title and at least one answer!" : "这个问题需要一个标题和至少一个答案!",
"Multiple choice" : "多选",
"Multiple choice question title" : "多选问题标题",
"Dropdown" : "下拉",
"Dropdown" : "下拉列表",
"Dropdown question title" : "可展开问题的标题",
"People can pick one option" : "人们可以选择一个选项",
"Pick an option" : "选择一个选项",
"Short answer" : "答题",
"Short answer question title" : "答问题的标题",
"People can enter a short answer" : "人们可以输入一个简短的答案",
"Enter a short answer" : "输入一个简短的答案",
"Short answer" : "短答复",
"Short answer question title" : "短答复的标题",
"People can enter a short answer" : "人们可以输入一个简短答复",
"Enter a short answer" : "输入一个简短答复",
"Long text" : "长篇文字",
"Long text question title" : "长文本问题的标题",
"People can enter a long text" : "人们可以输入一段很长的文本",
......@@ -126,9 +126,9 @@ OC.L10N.register(
"Datetime question title" : "日期时间问题的标题",
"People can pick a date and time" : "人们可以挑选一个日期和时间",
"Pick a date and time" : "挑选一个日期和时间",
"Form expired" : "已过期表格",
"Form expired" : "表单已过期",
"This form has expired and is no longer taking answers" : "此表单已过期,不再接受答案。",
"Form not found" : "表单未找到",
"This form does not exist" : "该表不存在"
"Form not found" : "未找到表单",
"This form does not exist" : "该表不存在"
},
"nplurals=1; plural=0;");
{ "translations": {
"Forms" : "表单",
"{user} has shared the form {formTitle} with you" : "{user} 和你分享了表单 {formTitle}",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} 和组 {group} 分享了表单 {formTitle}",
"{user} has shared the form {formTitle} with group {group}" : "{user} 和组 {group} 分享了表单 {formTitle}",
"{user} answered your form {formTitle}" : "{user} 答复了你的表单 {formTitle}",
"Anonymous user" : "匿名用户",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "已经和你 <strong>分享</strong>一张表单",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : "某人 <strong>复了</strong> 一张表单",
"A form has been <strong>shared</strong> with you" : "您收到一张表单 <strong>分享</strong>",
"Someone <strong>answered</strong> a form" : "某人 <strong>复了</strong> 一张表单",
"Copy" : "复制",
"Anonymous response" : "匿名回应",
"Shared by %s" : "分享者 %s",
"Shared by %s" : "由 %s 分享",
"User display name" : "用户展示名",
"Timestamp" : "时间戳",
"responses" : "回应",
"📝 Simple surveys and questionnaires, self-hosted" : "📝 简单的自托管调查问卷",
"New form" : "新表格",
"Your Forms" : "你的表单",
"Shared with you" : "与你分享",
"Loading forms …" : "正在加载表",
"No forms created yet" : "尚未创建表",
"Create a form" : "创建表",
"Select a form or create a new one" : "选择一个表格或新建表",
"Shared with you" : "已共享给您",
"Loading forms …" : "正在加载表",
"No forms created yet" : "尚未创建表",
"Create a form" : "创建表",
"Select a form or create a new one" : "选择或新建表",
"Create new form" : "创建新表单",
"An error occurred while loading the forms list" : "在加载表时发生错误",
"Unable to create a new form" : "无法新建表",
"Unable to copy form" : "无法复制表",
"An error occurred while loading the forms list" : "在加载表时发生错误",
"Unable to create a new form" : "无法新建表", </