Commit 5bccd18e authored by Stanislav Paláček's avatar Stanislav Paláček

v1.0

parent f79fac65
......@@ -277,7 +277,7 @@ implicit none
close(fileid)
else !>> vygeneruje váhy a biasy a uloží je
print*,'Generují se váhy a biasy z náhodného rozdělení'
print*,'Generuji se vahy a biasy z nahodneho rozdeleni'
do l=2,sit%pocetvrstev
call random_gauss(sit%vrstvy(l)%vahy,0.0,1.0/sqrt(real(sit%vrstvy(1)%Nneuronu))) !generování vah a biasů z gaussova
! rozdělení - střední hodnota 0 a standartní odchylka je 1/sqrt(počet vstupních signálu)
......@@ -1138,7 +1138,7 @@ end function
! end if
if (epoch > 10000) then
if ((chybatestp-chybatestn) < 0.0) then
print*, "počet iterací=",epoch
print*, "pocet iteraci=",epoch
exit
end if
end if
......@@ -1344,7 +1344,7 @@ end function
if (epoch > 10000) then
if ((chybatestp-chybatestn) < 0.0) then
print*,"chybatest=",chybatestn,"chybasite=",sit%chybasite
print*, "počet iterací=",epoch
print*, "pocet iteraci=",epoch
exit
end if
end if
......@@ -1468,7 +1468,7 @@ end function
maxiter=10000000
! maxiter=1
print*,'počet prvků:',vzordata%nprvku,'nminibatch=',nminibatch
print*,'pocet prvku:',vzordata%nprvku,'nminibatch=',nminibatch
do epoch=1,maxiter
do n=1,nminibatch
!vytvoření minibatche - vynechává prvky z výpočtu!!!!
......@@ -1693,7 +1693,7 @@ end function
if (epoch > 10000) then
if ((chybatestp-chybatestn) < 0.0) then
print*,"chybatest=",chybatestn,"chybasite=",sit%chybasite
print*, "počet iterací=",epoch
print*, "pocet iteraci=",epoch
exit
end if
end if
......@@ -2052,7 +2052,7 @@ end function
end do
print*,"Počet proběhnutých epoch=",nepoch
print*,"Pocet probehnutych epoch=",nepoch
end subroutine GEKF
......@@ -2060,6 +2060,7 @@ end function
character(len=:),allocatable,intent(in) :: parfile
integer :: fileid
fileid=42
open(fileid,file=parfile)
write(fileid,fmt=*) ' eps=1000'
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment