Commit f4038cbf authored by Stanislav Paláček's avatar Stanislav Paláček

Přidána podmínka, aby se nekontrolovala přítomnost učící a kontrolní sady dat při vyčíslován sítě.

parent dd6f395b
...@@ -188,6 +188,7 @@ implicit none ...@@ -188,6 +188,7 @@ implicit none
STOP STOP
end if end if
if (.not. sit%vycislidata) then
inquire(file=vzorovadata,exist=existuje) inquire(file=vzorovadata,exist=existuje)
if (.not.existuje) then if (.not.existuje) then
write(*,*) 'Soubor s ucicimi daty "',vzorovadata,'" nenalezen' write(*,*) 'Soubor s ucicimi daty "',vzorovadata,'" nenalezen'
...@@ -199,6 +200,7 @@ implicit none ...@@ -199,6 +200,7 @@ implicit none
write(*,*) 'Soubor s testovacimi daty "',testovacidata,'" nenalezen' write(*,*) 'Soubor s testovacimi daty "',testovacidata,'" nenalezen'
STOP STOP
end if end if
end if
!>> inicializační soubor pro přechodové funkce !>> inicializační soubor pro přechodové funkce
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment