Commit 484f835f authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík
Browse files

add README.md

parent 5228c88d
#prevod html do md
* adresarova struktura je ulozena ve slozce info, soubor strukture
* skript html_md.sh je ulozen v korenovem adresari a odtud je ho treba spoustet
* v korenovem adresari se nachazi i filtracni soubor s prvky, ktere se maji odstranovat (filter.txt)
--v1.0--
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment