Commit 1f536167 authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík

new file: .gitignore+modified: README.md

parent 6426d29a
Pipeline #1089 failed with stage
in 10 seconds
docs.it4i.cz
epub
info
pdf
......@@ -21,18 +21,6 @@ Pro svou práci si naklonujete Gitem repozitář do svého pracovního adresář
|Export pdf|~12m|
|Export epub|~16s|
### Vývoj
| Verze | změny |
|---|---|
|0.3|přidání filtru pro html a css|
|0.4|oprava obrázků + optimalizace|
|0.45|optimalizace|
|0.47|přidání filtrů pro opravu a nahrazení tabulek, vylepšení filtrace, ...|
|0.51|export do pdf, export do epub, filtry, ...|
|0.52|oprava exportu do pdf, nový filtr pro poslední opravu formátování a chyb, ...|
|0.53|oprava exportu do pdf a epub|
|0.9|formátování + seznam ručních úprav, menší vylepšení filtrů|
### Funkce skriptu
**Stažení souborů:**
......@@ -66,3 +54,14 @@ html_md.sh -d md
html_md.sh -d pdf
html_md.sh -d epub
```
### Vývoj
| Verze | změny |
|---|---|
|0.3|přidání filtru pro html a css|
|0.4|oprava obrázků + optimalizace|
|0.45|optimalizace|
|0.47|přidání filtrů pro opravu a nahrazení tabulek, vylepšení filtrace, ...|
|0.51|export do pdf, export do epub, filtry, ...|
|0.52|oprava exportu do pdf, nový filtr pro poslední opravu formátování a chyb, ...|
|0.53|oprava exportu do pdf a epub|
|0.9|formátování + seznam ručních úprav, menší vylepšení filtrů|
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment