Commit 687a93ef authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík

edit readme

parent cb9cd2cd
Převod html dokumentace do md formátu (version 0.9) - ALFA
===========================================================
Výsledkem projektu by měl být skript pro stažení a převod stávající dokumentace na docs.it4i.cz do md formátu
### Základní požadavky
- stažení celé adresářové struktury docs.it4i.cz
- konverze html souborů na md soubory
- export z md do pdf, epub, ~~dash formát~~
- zachování stejného formátování jako na webu
### Postup
Pro svou práci si naklonujete Gitem repozitář do svého pracovního adresáře.
### Funkce skriptu
Převod html dokumentace do md formátu
=====================================
**Stažení souborů:**
......@@ -28,13 +13,13 @@ html_md.sh -w
html_md.sh -c
```
**Export do pdf**
~~**Export do pdf**~~ **zajišťuje rus016**
```bash
html_md.sh -e pdf
```
**Export do epub**
~~**Export do epub**~~ **zajišťuje rus016**
```bash
html_md.sh -e epub
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment