Commit 8c18319d authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík

test

parent 75bc1fdd
......@@ -4,7 +4,7 @@ Převod html dokumentace do md formátu
**RUČNÍ ČIŠTĚNÍ**
------------------
**Stažení souborů:**
**Stažení souborů:**
```bash
html_md.sh -w
......
# datum a cas posledniho commitu
git log -1 --format=%cd --date=format:'%d.%m.%Y %H:%M'
# komentar posledniho commitu
git log -n 1 --pretty=format:'%s'
a=$(git log -1 --format=%cd --date=format:'%d.%m.%Y %H:%M')
b=$(git log -n 1 --pretty=format:'%s')
sed -i 's/|---|---|/|---|---|\n|'"$a"'|'"$b"'|/' new.md
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment