Commit e4d75084 authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík

vagrant test

parent b65392f3
......@@ -8,7 +8,7 @@ Výsledkem projektu by měl být skript pro stažení a převod stávající do
- stažení celé adresářové struktury docs.it4i.cz
- konverze html souborů na md soubory
- export z md do pdf, epub, ~~dash formát~~
- zachování stejného formátování jako na webu
- zachování stejného formátování jako na webu
### Postup
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment