Commit fcb76533 authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík

vagrant test

parent 3ebd1d41
Převod html dokumentace do md formátu (version 0.9) - ALFA
===========================================================
Výsledkem projektu by měl být skript pro stažení a převod stávající dokumentace na docs.it4i.cz do md formátu
### Základní požadavky
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment