Commit 4211c604 authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík
Browse files

change theme

parent 09036ad4
......@@ -8,7 +8,7 @@ Výsledkem projektu by měl být skript pro stažení a převod stávající dok
- stažení celé adresářové struktury docs.it4i.cz
- konverze html souborů na md soubory
- export z md do pdf, epub, ~~dash formát~~
- zachování stejného formátování jako na webu
- zachování stejného formátování jako na webu
### Postup
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment