Commit cb3ebfbe authored by Lukáš Krupčík's avatar Lukáš Krupčík
Browse files

version 1.1

parent 14ad1bf6
# Převod html dokumentace do md formátu
## Cíl
Výsledkem projektu by měl být skript pro stažení a převod stávající dokumentace na docs.it4i.cz do md formátu
## Základní požadavky
* stažení celé adresářové struktury docs.it4i.cz
* konverze html souborů na md soubory
* zachování stejného formatování jako na webu
## Postup
Pro svou práci si naklonujete Gitem repozitář do svého pracovního adresáře.
### Funkce skriptu
Stažení souborů:
```bash
html_md.sh -w
```
Konverze html do md
```bash
html_md.sh -c
```
Přehled o souborech (složka info)
```bash
html_md.sh -i
```
Smazání html/md souborů
```bash
html_md.sh -d -html
html_md.sh -d -md
```
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment